Avís legal

Avís Legal:
Informació general
L'accés a aquest web queda condicionat a la lectura i acceptació prèvies per part de qualsevol usuari dels termes, condicions, comunicacions, advertiments i la resta d'avisos legals que es relacionen en totes les clàusules.
L'accés i ús posterior d'aquest web per part de l'usuari implicarà la seva conformitat de forma expressa, plena i sense reserves, a la totalitat del seu contingut. L'accés a aquesta pàgina web té caràcter gratuït.
L'accés a aquest web té caràcter gratuït i la seva visualització no requereix cap subscripció o registre previ.
Igualment, accepteu de forma expressa i sense excepcions que l'accés i la utilització d'aquest lloc web, dels seus serveis i dels continguts d'aquests serveis està sota la vostra única i exclusiva responsabilitat.
Les connexions amb altres llocs web que poguessin haver-hi, així com l'ús que l'usuari en pugui fer estan subjectes a aquestes Condicions Generals d'ús, com també als eventuals condicionats específics que els llocs web esmentats requereixin. Qualsevol ús diferent de l'autoritzat està prohibit expressament.
ARIDS MANLLEU, S.A. podrà modificar de forma unilateral, i en qualsevol moment que consideri oportú, la configuració de la web, les condicions del servei i el seu contingut, així com eliminar-los, limitar- los o suspendre'ls de manera temporal o definitiva, a més d'impedir-hi l'accés procurant informar l'usuari del canvi, sempre que les circumstàncies li ho permeten, a través de la publicació en la pròpia pàgina web.
Si l'usuari no estigués d'acord amb el contingut d'aquestes Condicions Generals de navegació haurà d'abandonar el web, sense poder-hi accedir ni disposar dels serveis que s'hi ofereixen.
Identitat del titular de la web 
ARIDS MANLLEU, S.A.
Carretera C17, km. 68,280.
08508 - Les Masies de Voltregà
Barcelona
CIF.- A08287880
info@aridsmanlleu.com
Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona,  #####, Foli ###, Full #######, Inscripció #####.
Drets i obligacions del prestador dels serveis
1.- Com a proveïdor del servei, ARIDS MANLLEU, S.A. es troba obligada a prestar els serveis oferts per aquesta web, a garantir eficaçment el secret de les comunicacions que hi pugui  haver amb l'usuari i a respondre a les reclamacions que eventualment es puguin plantejar.
2.- En cas d'efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis o del productes oferts, ARIDS MANLLEU, S.A. té el dret de suspendre temporalment i sense necessitat de avís previ l'accessibilitat a aquesta web, i també a reservar-se el dret de prestació o cancel·lació dels serveis; tot i així, procurarà informar als usuaris sempre que les circumstàncies li ho permeten, per mitjà de la pròpia web.
3.- L'ús que els usuaris puguin fer dels serveis i/o les dades i/o la informació que se’ls pugui subministrar a través d'aquest web serà per compte i risc de l'usuari.

ARIDS MANLLEU, S.A. no garanteix, directament o indirecta, la informació o els serveis oferts, excepte aquelles garanties que en virtut de les lleis aplicables hagin de ser atorgades o que queden explícitament descrites en un acord entre aquesta ARIDS MANLLEU, S.A. i l'usuari.
ARIDS MANLLEU, S.A. no garanteix el contingut subministrat, si és procedent, per terceres persones, ni garanteix la veracitat, fiabilitat, precisió, oportunitat o conveniència de la informació subministrada per al destí que en facin els usuaris o qualsevol altra persona.
4.- Els drets de propietat intel·lectual sobre aquest web són titularitat de ARIDS MANLLEU, S.A. L'exercici exclusiu dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació pertanyen a la companyia esmentada, sense perjudici de l'exercici per part de tercers del dret a cita.
Drets i obligacions de l'usuari
1.- En tot moment, l'usuari ha de fer un ús lícit dels serveis d'aquesta web d'acord amb la legalitat vigent, i respectar els drets de propietat intel·lectual de ARIDS MANLLEU, S.A. o de tercers.
En aquest sentit, l'usuari garanteix que les activitats que desenvolupi a través d'aquesta web s'adequaran a la llei, la moral, l'ordre públic i els bons costums i en cap cas resultaran ofensives per al bon nom i la imatge comercial de ARIDS MANLLEU, S.A., per a altres usuaris de la web o per terceres persones.
2.- L'usuari no farà, a través dels serveis que ARIDS MANLLEU, S.A. posa a la seva disposició, cap acció que pugui causar algun dany o alteracions dels continguts, ni obstaculitzarà el bon funcionament de la web, de manera que tampoc causarà problemes tècnics de cap índole, ni transferirà elements susceptibles de portar virus informàtics o de danyar, interferir o interceptar totalment o parcial aquesta web, ni tampoc intervindrà o alterarà el correu electrònic d'altres usuaris.
3.- La responsabilitat de l'usuari sobre la veracitat de les dades introduïdes, en el cas que ho fes per qualsevol circumstància, és exclusiva, per la qual cosa en cas d'haver facilitat dades falses o inexactes, ARIDS MANLLEU, S.A. es reserva el dret a prohibir- li l'accés a aquesta web.

Exclusió de garanties i de responsabilitat pel funcionament de la pàgina web i dels seus serveis
1.- ARIDS MANLLEU, S.A.  no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament d'aquesta pàgina web i dels seus serveis.
D'aquesta forma, s'exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar de la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament de la pàgina web i dels seus serveis i la utilitat que els usuaris haguessin atribuït a aquesta web.
En qualsevol cas, ARIDS MANLLEU, S.A. farà els esforços necessaris per mantenir la disponibilitat continuada de la web.
2.- ARIDS MANLLEU, S.A. utilitza i posa a disposició de tots els usuaris de la pàgina web, els sistemes de privacitat de dades de caràcter personal que n’impedeixin l'accés per part de terceres persones. ARIDS MANLLEU, S.A. ha implementat totes les mesures de seguretat tècniques i organitzatives necessàries que garanteixin la integritat, la confidencialitat i la disponibilitat de les dades personals facilitades per l'usuari.
En aquest sentit, ARIDS MANLLEU, S.A. s'eximeix de tota responsabilitat pels danys i perjudicis ocasionats en cas que es produeixi qualsevol incidència per causes alienes.
3.- Encara que ARIDS MANLLEU, S.A.  ha implantat totes les mesures adequades per a garantir la seguretat en aquesta matèria, no controla ni garanteix l'absència de virus ni d'altres elements en els continguts d'aquest lloc web que puguin produir alteracions al sistema informàtic (equip i aplicacions) de l'usuari o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic.
ARIDS MANLLEU, S.A.  s'eximeix de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin ser deguts a la presència de virus en els continguts que puguin produir alteracions al sistema informàtic, documents electrònics, fitxers etc.
4.- ARIDS MANLLEU, S.A. no té l'obligació i no controla la utilització que els usuaris fan d'aquest lloc web, dels serveis i dels seus continguts. En particular, aquesta societat no garanteix que els usuaris utilitzin el lloc web, els seus serveis i els seus continguts d'acord amb aquestes Condicions Generals i, si és procedent, les Condicions Particulars que resulten d'aplicació, ni que ho facin de forma diligent i prudent.

Aquesta societat tampoc té l'obligació de verificar, i no ho fa, la identitat dels usuaris ni la veracitat, la vigència, l’aplicació exhaustiva i/o l'autenticitat de les dades que aquests usuaris proporcionen sobre ells mateixos a uns altres.
5.- L'usuari accepta que el portal ha estat creat i desenvolupat de bona fe per ARIDS MANLLEU, S.A., amb informació procedent de fonts internes i externes qui l'ofereix en el seu estat actual als usuaris, per bé que pot contenir imprecisions o errates. Per això, l'usuari exonera ARIDS MANLLEU, S.A. de qualsevol responsabilitat en relació amb la fiabilitat, utilitat o falsa expectativa que el portal li pogués produir durant la navegació

Propietat intel·lectual
Tots els drets sobre el contingut d'aquesta web pertanyen a ARIDS MANLLEU, S.A. excepte aquells d'empreses amb qui hagi signat el contracte corresponent per al manteniment i la provisió de continguts i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial.
Els signes distintius o logotips de ARIDS MANLLEU, S.A., el disseny, els mapes, les imatges, les marques, els gràfics, els marcs, els rètols, els programes i els seus diversos codis, font i objecte, etc. d'aquesta web són titularitat de ARIDS MANLLEU, S.A., que en posseeix legítimament i en exclusiva els drets d'explotació.
L'usuari que accedeixi a aquesta web no podrà copiar, modificar, reproduir, distribuir, publicar, transmetre, cedir, vendre els elements esmentats o crear nous productes o serveis derivats de la informació obtinguda sense citar-ne expressament la procedència.
Únicament queda autoritzada la visualització i descàrrega per a l'ús personal i no comercial de l'usuari, sense que es pugui fer extensiu a terceres persones o entitats.
En el cas dels gràfics o dissenys que apareguin en aquesta web, la titularitat dels quals siguin empreses col·laboradores de ARIDS MANLLEU, S.A., els seran aplicables, igualment, aquestes condicions excepte un pacte en contrari.
Queda totalment prohibida l'alteració ni la modificació del contingut o l'estructura d'aquesta web per part de l'usuari.
ARIDS MANLLEU, S.A. vetllarà perquè els continguts d'aquesta web no tinguin caràcter pornogràfic, xenòfob, discriminatori, racista, difamatori o que fomentin la violència. Així mateix, procurarà evitar qualsevol circumstància que pugui ser perjudicial per als usuaris.
Protecció de dades de caràcter personal
Mitjançant la present Política de Privadesa, ARIDS MANLLEU, S.A. pretén mostrar el seu compromís respecte al compliment de les normatives i legislacions que es deriva del tractament de la informació necessària per a la prestació dels seus serveis, i de l'ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació. En particular, ARIDS MANLLEU, S.A. manifesta el seu compromís respecte al compliment de les normatives orientades a la protecció de dades de caràcter personal. En aquest sentit, es consideren com a marc de referència, principalment:

 
  • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD)
  • Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI)
  • Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals